Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

V případě smluv uzavřených na dálku má spotřebitel právo v souladu se zákonem upravujícím ochranu spotřebitele informovat společnost do 14 dnů od přijetí zboží, že odstoupí od smlouvy, aniž by musel své rozhodnutí odůvodňovat.
Kupující objednaného zboží v internetovém obchodě mint-ocean.com má v souladu s výše uvedeným zákonem právo informovat společnost do 14 dnů od přijetí zboží na e-mailovou adresu cz.support@mint-ocean.com o odstoupení od smlouvy bez měl by dostat důvod pro své rozhodnutí.
Jediné náklady, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s odstoupením od smlouvy, jsou přímé náklady na vrácení zboží.
O zamýšleném návratu nás informujte písemně na e-mailovou adresu cz.support@mint-ocean.com .
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů po oznámení o odstoupení od smlouvy (nákup). Lhůta začíná jeden den po datu přijetí objednaného zboží. Pro účely odstoupení od smlouvy může spotřebitel případně použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Společnost vrátí přijaté platby kupujícímu na IBAN (bankovní účet) zákazníka nebo na platební kartu / PayPal (pokud zákazník zaplatil tímto způsobem platby při objednávce položky). Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení. V zájmu zajištění jistoty, přesnosti a včasnosti vrácení a poskytnutí záznamů o platbách je vrácení platby kupujícímu po předchozí dohodě provedeno převodem na jeho transakční účet. Společnost může pozastavit platbu, dokud neobdrží vrácené zboží nebo dokud spotřebitel neodešle důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.
pro vrácení objednávky:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Před vrácením zboží nás prosím informujte na e-mailu: cz.support@mint-ocean.com
Pokud se strany nedohodnou jinak, spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit:

  1. zboží vyrobené podle přesných pokynů spotřebitele a přizpůsobené jeho osobním potřebám;
  2. zboží, které podléhá zkáze nebo rychle vyprší;
  3. pokud jde o poskytování služeb, pokud společnost plní smlouvu v plném rozsahu a poskytování služby začalo na základě výslovného předchozího souhlasu spotřebitele a se souhlasem pozbytí práva na odstoupení od smlouvy, když společnost tuto smlouvu plně splní;
  4. o dodání zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů a počítačových programů, pokud spotřebitel po dodání bezpečnostní pečeť otevřel;
  5. dodání novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou případu předplatných smluv o dodání takových publikací;
  6. o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné pro vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny, pokud spotřebitel po dodání otevřel pečeť;
  7. o dodávce zboží, které je svou podstatou neoddělitelně smícháno s jinými předměty;
  8. ubytování, které není určeno k trvalému pobytu, k přepravě zboží, k pronájmu vozidel, k přípravě a dodávce potravin nebo k volnočasovým službám, v nichž se podnik zavazuje plnit svou povinnost k určitému datu nebo ve stanovené lhůtě;
  9. o dodávce digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a se souhlasem s tím ztratilo právo odstoupit od smlouvy.
Pokud spotřebitel zvolí způsob dodání odlišný od nejlevnějšího standardního způsobu dodání, Společnost není povinna v případě odstoupení vrátit dodatečné náklady vzniklé v důsledku tohoto výběru. Společnost může požadovat náhradu za hodnotovou újmu způsobenou použitím nad rámec toho, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti výrobku.
Výměna produktu / formulář pro vrácení zboží:
Klikněte zde!